Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Jouw Leasefiets

Jouw Leasefiets is een handelsnaam van:

Buxxo Cycle Group Benelux
Corkstraat 46
3047AC  Rotterdam
KvK nummer: 71660291
BTW nummer 858800263B01

Jouw Leasefiets  De zogenaamde verhuurder, verstrekker van het leaseproduct, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7160291, te Rotterdam  gevestigd aan de Corkstraat 46,  3047 AC te Rotterdam.

Klant Bedrijf of organisatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger, waarmee Jouw Leasefiets een overeenkomst is aangegaan en/of producten aan heeft geleverd.

Algemene voorwaarden Alle in dit document genoemde zaken.

Product De fiets, elektrische fiets of andere vervoersmiddelen die op leasebasis verstrekt worden door Jouw Leasefiets  .

Contract De schriftelijke overeenkomst tussen Jouw Leasefiets of een door Jouw Leasefiets aangewezen derden partij en de klant.

Adviesprijs Consumentenadviesprijs welke door retailers wordt aangehouden voor het betreffende product.

Leasetarief De maandelijkse kosten die betaald worden door de Klant aan Jouw Leasefiets of aangewezen derde partij  voor de levering van het product.

Leaseprijs Volledige kosten over gehele Looptijd

Leverdatum Datum waarop het Product aan de Klant wordt geleverd.

Looptijd De volledige periode over welke de overeenkomst wordt aangegaan.

Rente Hoogte van het rentepercentage welke op jaarbasis wordt berekend over de Adviesprijs door Jouw Leasefiets  

Verzekeraar De partij welke de verzekering verzorgd voor de Producten, ENRA Verzekeringen.

Polisvoorwaarden De voorwaarden zoals opgesteld door de Verzekeraar van het Product.

 1. Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen van Jouw Leasefiets en alle overeenkomsten die Jouw Leasefiets aangaat met klanten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst of offerte verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden van Jouw Leasefiets.
 4. Eventuele aanpassingen of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn enkel rechtsgeldig, indien zij schriftelijk overeengekomen en ondertekend zijn door beide partijen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien de klant de toepasselijkheid ervan in eerdere overeenkomsten met Jouw Leasefiets heeft aanvaard.
 6. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige (rechts)handelingen en overeenkomsten met Jouw Leasefiets.
 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 1. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes van Jouw Leasefiets zijn vrijblijvend.
 2. Alle prijzen van Jouw Leasefiets zijn exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Een samengestelde offerte verplicht Jouw Leasefiets niet tot het leveren van een deel van de aangevraagde producten tegen overeenkomstig een deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes en aanbiedingen van Jouw Leasefiets gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen of aanbiedingen.
 1. Aanvaarding

 1. Aanvaarding van het aanbod door de klant leidt tot het ontstaan van de overeenkomst tussen partijen. De klant gaat dan akkoord met het geoffreerde aanbod.
 2. De klant bevestigt de goedkeuring van een offerte door middel van het retourneren van een ondertekende offerte, dan wel het schriftelijk goedkeuren van een offerte, via e-mail of per post.
 3. Een offerte, op welke manier dan ook goedgekeurd, geldt in alle gevallen als een permanente bevestiging van order en een schriftelijk akkoord van de algemene voorwaarden.
 4. Behoudens het gestelde in artikel 11 van deze voorwaarden, kan een bevestiging in de vorm van een ondertekende offerte enkel geannuleerd worden na wederzijds goedkeuren.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, dan is Jouw Leasefiets daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jouw Leasefiets schriftelijk anders aangeeft.

 

 1. Leverbaarheid

Jouw Leasefiets houdt bij haar aanbod rekening met de directe leverbaarheid van het product. Mocht na aanvaarding van het aanbod blijken dat het product niet meer leverbaar is, dan is Jouw Leasefiets ook niet gehouden deze de klant te leveren. Jouw Leasefiets biedt dan de klant een ander, vergelijkbaar product aan. De klant heeft onder deze omstandigheden de keuze in te stemmen met het gewijzigde aanbod en annulering van het contract.

 1. Looptijd en leasetarief

 1. Het contract wordt aangegaan met een Looptijd zoals overeengekomen in het contract.
 2. De Leaseprijs wordt berekend uitgaande van de volgende onderdelen:
  • Adviesprijs
  • Rente
  • Verzekering over Looptijd
  • Abonnementsgelden en/of licentiegelden over Looptijd
  • Optionele accessoires
 3. Het Product en daarmee het Contract kan op elk moment afgekocht worden tegen betaling van de resterende maandtermijnen, met vermindering van de over die resterende maandtermijnen te berekenen rente, tenzij anders in het Contract is vermeld.
 1. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling per automatische incasso plaats te vinden op een door Jouw Leasefiets aangewezen (IBAN)bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting, bankkosten, opschorting, verrekening of schuldvergelijking. Jouw Leasefiets behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling, een bankgarantie of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te verlangen.
 2. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Jouw Leasefiets is bijgeschreven.
 3. Indien door Jouw Leasefiets, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 4. Indien de klant niet binnen de door Jouw Leasefiets gestelde termijn de in lid 1 van dit artikel genoemde zekerheid verstrekt, heeft Jouw Leasefiets het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat de klant geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van de klant onverlet.
 5. Indien de overeenkomst is aangegaan door meer dan één klant, zijn alle klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals deze in de overeenkomst en meer specifiek in dit artikel zijn aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 6. Indien de klant van oordeel is dat de door Jouw Leasefiets aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de klant om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
 1. Gebruik

 1. De klant gebruikt het product enkel voor doeleinden waarvoor deze bestemd is.
 2. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de staat van het product gedurende de looptijd.
 3. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan het product gedurende de looptijd te verkopen, als zekerheid te laten dienen of te verhuren aan derden.
 1. Accessoires

 1. Eventuele accessoires besteld bij aanschaf van het product worden meegenomen in de leaseprijs.
 2. Conform de polisvoorwaarden worden accessoires die middels schroeven aan het product kunnen worden bevestigd meeverzekerd.
 3. Accessoires besteld bij aanschaf van het product worden voor aflevering gemonteerd door een vakkundig monteur.
 4. Gedurende de looptijd kan de klant het product op eigen kosten verder uitrusten met accessoires.
 5. Accessoires aangeschaft en gemonteerd tijdens de looptijd moeten zonder schade aan het product verwijderd kunnen worden. De klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze accessoires op het moment dat het product, om een of andere reden, geretourneerd wordt aan Jouw Leasefiets.
 6. De klant draagt het risico van beschadiging, verlies of diefstal en daaruit voortvloeiende kosten van alle accessoires die door de klant, en niet via Jouw Leasefiets, zijn aangeschaft.
 1. Verzekering

 1. Elektrische fietsen, stadsfietsen en hybride fietsen worden naar keuze volledig casco verzekerd. De polisvoorwaarden van de verzekeraar worden te allen tijde beschikbaar gesteld aan de klant.
 2. Racefietsen en (elektrische) mountainbikes worden zonder verzekering afgeleverd.
 3. Kosten voortvloeiend uit diefstal of ongeval die niet door de verzekeraar gedekt worden, zijn volledig voor rekening van de klant. Ook het eigen risico is volledig voor rekening van de klant.
 4. Bij diefstal moeten beide sleutels, zoals geleverd, worden overhandigd aan Jouw Leasefiets. Er is geen dekking mogelijk zonder overhandiging van beide sleutels, tenzij dit een gevolg is van woninginbraak of afgifte onder dwang.
 5. De betreffende verzekeraar levert, bij producten genoemd in artikel 9.1, een pechhulp-service. Eventuele bijkomende kosten bij gebruik van deze service zijn voor rekening van de klant.
 1. Onderhoud

 1. De klant dient het product tijdig te onderhouden en ervoor te zorgen dat het product bruikbaar blijft.
 2. Jouw Leasefiets kan op elk moment de staat van het product controleren.
 3. Gaat het product verloren of kapot door oneigenlijk gebruik of gebrek aan regulier onderhoud, dan komen de daaruit voortvloeiende herstel- of vervangingskosten voor rekening van de klant, inclusief eventuele bijkomende kosten zoals transportkosten.
 1. Beëindiging

 1. De overeenkomst wordt beëindigd als sprake is van een van de volgende situaties:
  • De looptijd is verstreken en de volledige leaseprijs is betaald door de klant.
  • Het product is afgekocht door de klant door betaling van alle leasetarieven.
  • Indien de klant de verplichtingen uit het contract niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Dan kan het contract worden ontbonden.
  • Indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 12.3 van deze algemene bepalingen;
  • Aan de klant wordt (voorlopige) surséance van betaling verleend, het faillissement van de klant wordt aangevraagd of hij vraagt zelf zijn faillissement aan, de klant biedt aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aan of roept (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeen of indien met betrekking tot de klant toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 2. Bij ontbinding van het contract geldt dat de klant het product inlevert bij Jouw Leasefiets, binnen 14 dagen na schriftelijk over de ontbinding te zijn geïnformeerd, tenzij anders overeengekomen.
 3. Blijkt dat de klant het product zonder toestemming van Jouw Leasefiets heeft verkocht, dan is de klant Jouw Leasefiets, naast de volledige openstaande som, een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de dagwaarde van het product inclusief accessoires en BTW.
 4. Bij voortijdige ontbinding van het contract wegens het uitblijven van betaling wordt een boete in rekening gebracht van 25% van de volledige contractsom.
 5. Indien het product in de optiek van de klant niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de klant niet recht de betaling op te schorten. Ook bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de klant nimmer op.
 1. Overmacht

 1. Jouw Leasefiets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jouw Leasefiets geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Jouw Leasefiets of van derden daaronder begrepen. Jouw Leasefiets heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Jouw Leasefiets kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien automatische incasso niet mogelijk is of het geïncasseerde bedrag door de klant wordt gestorneerd en er ook niet tijdig anderszins betaald wordt, dan wordt de klant wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Toch zendt Jouw Leasefiets na het verstrijken van de betalingstermijn, één betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog in de gelegenheid stelt binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Jouw Leasefiets rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de (eerste) betalingstermijn, tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke (handels)rente ingevolge artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Jouw Leasefiets is na het verstrijken van de in lid 13.1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Jouw Leasefiets zal haar vordering dan ter incasso uit handen geven.
 4. Na het verstrijken van de in lid 13.1 bedoelde termijn van 14 dagen zijn de aan de incasso verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
 5. Zolang de klant de door hem verschuldigde (lease)som c.q. tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Jouw Leasefiets gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 6. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Jouw Leasefiets verschuldigde.
 1. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst door Jouw Leasefiets geleverde, blijft eigendom van Jouw Leasefiets, totdat de klant alle verplichtingen, waaronder de betaling van het openstaande bedrag, uit de met Jouw Leasefiets gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Jouw Leasefiets geleverde, dat ingevolge lid 14.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 1. Aansprakelijkheid

 1. Indien Jouw Leasefiets aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Jouw Leasefiets aansprakelijk is voor directe schade jegens de klant,  dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de leaseprijs, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Jouw Leasefiets in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jouw Leasefiets aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan hem toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Jouw Leasefiets is niet aansprakelijk voor enige door de klant, zijnde (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de klant (of derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Jouw Leasefiets is jegens de klant nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Jouw Leasefiets bij of voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Hierbij valt veelal te denken aan de montage van het product.
 6. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Jouw Leasefiets. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 7. De klant vrijwaart Jouw Leasefiets voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Jouw Leasefiets uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Jouw Leasefiets en de klant bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Indien Jouw Leasefiets uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Jouw Leasefiets zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven bij het nemen van adequate maatregelen, dan is Jouw Leasefiets, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jouw Leasefiets en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.
 8. Heeft de klant enig aan de overeenkomst verbonden risico verzekerd, dan is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Jouw Leasefiets te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 9. De klant kan Jouw Leasefiets niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde product of de door of namens Jouw Leasefiets verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  • door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde producten;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de klant aan Jouw Leasefiets  verstrekte gegevens;
  • door aanwijzingen of instructies van of namens de klant;
  • doordat door of namens de klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde product zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Jouw Leasefiets.
 10. Voorts is Jouw Leasefiets niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de opdrachtnemer het gevolg is van:
  • arbeidongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
  • tekortschieten van hulppersonen;
  • transportmoeilijkheden;
  • brand en verlies van te leveren zaken;
  • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
  • gewelddadige of gewapende acties of
  • storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de gebruiker.
 1. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht geldt.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Jouw Leasefiets is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Jouw Leasefiets het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.